Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 51, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019) - page 9

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος
9
Διοικητή (της οποίας κάνουμε νόμιμη επίκληση λόγω
γνωστοποίησης από το μέλος μας), με την οποία της επι-
βάλλεται η ποινή της έγγραφης επίπληξης διότι έχει υπο-
πέσει στο παράπτωμα της αμελούς ή ατελούς εκτέλεσης
καθήκοντος, διότι δεν ανταποκρίθηκε στις οδηγίες ιατρού
για την «προετοιμασία» ασθενούς και αποχώρησε από το
χώρο χωρίς να εκτελέσει την οδηγία του ιατρού»
Η εν λόγω καταδίκη της Νοσηλεύτριας γνωρίζετε
καλά ότι αφορά παρανόμως την μη πραγματοποίηση
της ΙΑΤΡΙΚΗΣ πράξης του καρδιογραφήματος και όχι
γενικώς και αορίστως την «προετοιμασία» ασθενούς
(η οποία να επισημάνουμε με την ευκαιρία ότι πέραν του
ότι δεν δύναται καν να γίνει κατανοητή, ιδίως ως βάση
μιας πειθαρχικής καταδίκης, κατά το νόμο επίσης δεν
αποτελεί νομοθετημένη νοσηλευτική πράξη, καθώς το
πδ 351/1989 αναφέρει: «2.3. Πράξεις μετά από γνω-
μάτευση γιατρού και εκτέλεση από τον νοσηλευτή. Ο νο-
σηλευτής έχει την ικανότητα λόγω σπουδών και πρακτι-
κής εμπειρίας να εκτελεί και τις πιο περίπλοκες πράξεις
κατ' εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος.2.3.1.
Μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του νοσηλευτή.2.3.2. Χορήγηση φαρμά-
κων από όλες τις οδούς.2.3.3. Χορήγησης οξυγόνου με
όλους τους τρόπους.2.3.4. Πλήρης παρεντερική θρέ-
ψη.2.3.5. Θεραπευτικά λουτρά.2.3.6. Βρογχική παροχέ-
τευση εκκρίσεων…»
Όπως ρητά αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ
98/19-10/2018 κλήση σε απολογία του Διοικητή του
ΓΝ Ξάνθης, η Νοσηλεύτρια κλήθηκε σε απολογία διότι
όπως αναφέρεται σε αυτή: «υπέπεσε στα προβλεπόμενα
στις περιπτώσεις κ και κη της παραγράφου 1 του άρθρου
107 του Υ.Κ. πειθαρχικά παραπτώματα της άρνησης
ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας κα, της αμελούς ή
ατελούς εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος αντί-
στοιχα, διότι ως Υπεύθυνη του Τμήματος, δεν ανταποκρί-
θηκε άμεσα στις εντολές, του ιατρού
…για τη διενέργεια
ΗΚΓ
σε ασθενή, αποχώρησε από τον χώρο αυτό χωρίς
να έχει προηγουμένως εκτελέσει την εντολή ιατρού και
χωρίς να έχει λάβει άδεια αποχώρησης από το ΤΕΠ, απο-
κρίθηκε στον ως άνω ιατρό με μη ενδεδειγμένο τρόπο
και
δεν εκτέλεσε τελικώς το ΗΚΓ,
το οποίο τέλεσε συ-
νάδερφός της»
Όλα αυτά τα στοιχεία που επέφεραν την τιμωρία της
Νοσηλεύτριας, επί των οποίων νομίμως απολογήθηκε,
έχουν ως δια μαγείας εξαφανιστεί από την απόφα-
ση πειθαρχικής της καταδίκης,
ενδεχομένως λόγω της
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ μεσολάβησης του μη προβλεπόμενου εν
προκειμένω σταδίου της πειθαρχικής ανάκρισης,
και η
μη πραγματοποίηση ΗΚΓ έχει μεταμορφωθεί σε «μη
προετοιμασία» του ασθενούς.
Το γεγονός αυτό παραβιάζει δεκάδες κανόνες δικαίου
(είναι αδιανόητη και κατάφωρα παράνομη η πειθαρχική
καταδίκη υπαλλήλου για διαφορετική πράξη από αυτή για
την οποία απολογήθηκε, με «προσαρμογή» των πραγμα-
τικών περιστατικών που περιγράφονται στην κλήση σε
απολογία του)
και καταδεικνύει την επιθυμία της Δι-
οίκησης να τιμωρήσει πειθαρχικά τη Νοσηλεύτρια με
κάθε μέσο και τρόπο.
Αναφορικά δε με την άκρως προσβλητική, αντιδεο-
ντολογικη και ενδεχομένως αξιόποινη συμπεριφορά του
ιατρού κατά τη στιγμή που δόθηκε η ανωτέρω «οδηγία»,
την οποία σας έχουμε ήδη καταγγείλει τόσο εμείς όσο και
τα μέλη μας, αυτή αποσιωπάται στην ανωτέρω απόφαση
και δεν γνωρίζουμε αν έχει επιβληθεί πειθαρχική τιμωρία
και στον ιατρό.
Προσέτι δε, ενώ προέκυψε ξεκάθαρα κατά την ΕΔΕ,
καμία απολύτως ενέργεια δεν έχει γίνει από τη Διοί-
κηση του Νοσοκομείου για την πρακτική των εντολών
επανελέγχου ασθενών στα ΤΕΠ
και όλη η αυστηρότη-
τα εξαντλείται σε υπαλλήλους που εκτελούν σύννομα τα
νομοθετημένα καθήκοντά τους
και αρνούνται να κατα-
στούν υπάλληλοι γενικών καθηκόντων, ασκώντας κα-
θήκοντα άλλων κλάδων υπαλλήλων, των οποίων εν
τοις πράγμασι θεωρούνται υποτελείς!
Επειδή όπως έχουμε εκτενώς τονίσει, το καρδιογρά-
φημα δεν αποτελεί θεσμοθετημένη νοσηλευτική πράξη,
ώστε η μη πραγματοποίησή του να μπορεί να θεωρηθεί
ατελής ή αμελής εκπλήρωση καθήκοντος ικανή να επιφέ-
ρει πειθαρχική δίωξη.
Επειδή επίσης δεν αποτελεί νοσηλευτική πράξη η αο-
ρίστως αναφερόμενη στην πειθαρχική απόφαση «προε-
τοιμασία» ασθενούς.
Επειδή η όλη πειθαρχική διαδικασία πάσχει σοβαρής
ακυρότητας λόγω παράνομης πραγματοποίησης μη προ-
βλεπόμενης «πειθαρχικής ανάκρισης» μετά την απολογία
των εγκαλουμένων, χωρίς να παραπεμφθούν σε πειθαρ-
χικό συμβούλιο, όπως ορίζει ρητώς ο Νόμος.
Επειδή δεν γίνεται καμία αναφορά στην προσβλητική
και πειθαρχικώς κολάσιμη συμπεριφορά του ιατρού,
ο
οποίος εμφανίζεται απλώς «να έδωσε μια οδηγία που
δεν εκτελέστηκε» από τους «αμελείς» νοσηλευτές!
Επειδή κανείς έλεγχος αναφορικά με τις παραπομπές
ασθενών για επανεξέταση στα ΤΕΠ δεν έχει πραγματο-
ποιηθεί, εξ όσων γνωρίζουμε.
Επειδή συντρέχουν σοβαρές παραβάσεις της Νομο-
θεσίας που καθιστούν επιβεβλημένη την παραπομπή της
υπόθεσης στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΕΠΙ-
ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΑΙ-
ΤΟΥΜΑΣΤΕ
Την άμεση ανάκληση της ανωτέρω παράνομης κα-
ταδικαστικής απόφασης,
την ενημέρωσή μας σχετικά με
την ενδεχόμενη πειθαρχική καταδίκη της καταγγελθείσας
και από εμάς αντιδεοντολογικής, παράνομης και προ-
σβλητικής συμπεριφοράς του ιατρού
και την διερεύνηση
του θέματος των εντολών επανελέγχου ασθενών στο
ΤΕΠ του ΓΝ Ξάνθης κατόπιν σχετικών ιατρικών οδη-
γιών.
Ρητώς δε δηλώνουμε ότι, σε εκπλήρωση των προβλε-
πόμενων από το Νόμο 3252/2004 καταστατικών μας
σκοπών, θα διαβιβάσουμε την υπόθεση στο ΣΕΥΥΠ και
στο ΣΕΕΔΔ.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...64
Powered by FlippingBook