Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 51, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019) - page 8

σύγχρονος νοσηλευτής
8
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Μ
ε αφορμή την παράνομη καταδίκη Νοσηλεύτριας
του ΓΝ Ξάνθης για μη πραγματοποίηση καρδιο-
γραφήματος, η ΕΝΕ απέστειλε την κατωτέρω κα-
ταγγελία:
Σε συνέχεια προηγούμενων εγγράφων μας, στα οποία
είχαμε καταγγείλει το αυτονόητο,
ήτοι ότι η πραγματο-
ποίηση καρδιογραφήματος δεν είναι νομοθετημένη νο-
σηλευτική πράξη
για τη μη εκτέλεση της οποίας να είναι
νόμιμη η άσκηση πειθαρχικής δίωξης και η πειθαρχική
καταδίκη, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας σχετικά με
το ανεπίτρεπτο, το απαράδεκτο και το παράνομο της όλης
διαδικασίας, η Διοίκηση του ΓΝ Ξάνθης όχι μόνο δεν
δίστασε να παραπέμψει το μέλος μας πειθαρχικά, αλλά
ΜΕΤΑ την απολογία του,
αντί να εκδώσει απόφαση,
δι-
έταξε άκρως παράνομη «πειθαρχική ανάκριση» χωρίς
την τήρηση καμίας νόμιμης προϋπόθεσης και τιμώρησε
πειθαρχικά Νοσηλεύτρια για τη μη πραγματοποίηση καρ-
διογραφήματος
που οψίμως και κατά κραυγαλέα πα-
ραβίαση των θεμελιωδών διατάξεων του πειθαρχικού
δικαίου βαπτίστηκε «μη προετοιμασία ασθενούς».
Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της
Νοσηλεύτριας, αντί να εκδοθεί απόφαση , διετάχθη και
πραγματοποιήθηκε «πειθαρχική ανάκριση», ενάντια σχε-
δόν στο σύνολο των πειθαρχικών διατάξεων του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα και το σύνολο των θεμελιωδών αρχών
του πειθαρχικού δικαίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 122ΥΚ:
«. Η πειθαρχική δί-
ωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απο-
λογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την
παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο.
Η πειθαρ-
χική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο
μηνών
από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση
πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με
παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου.»
Σύμφωνα με το άρθρο 126 ΥΚ:
«1. Πειθαρχική ανά-
κριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ενώ-
πιον του πειθαρχικού συμβουλίου.
Κατ` εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις
ακόλουθες περιπτώσεις:…
ε) όταν έχει διενεργηθεί,
πριν την έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου,
Ε.Δ.Ε.
ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε δι-
άπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο
υπάλληλο. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού
παραπτώματος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργά-
νου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης.»
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ΟΥΔΕΠΟΤΕ η υπό-
θεση παραπέμφθηκε ενώπιον πειθαρχικού συμβουλί-
ου,
που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα
διενέργειας πειθαρχικής ανάκρισης.
Επί τη βάσει μιας εξαρχής παράνομης διαδικασίας,
εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΕΜΠ 66/19-6-2019 απόφαση
ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΉ ΚΑΤΑΔΊΚΗ ΝΟΣΗΛΕΎΤΡΙΑΣ ΛΌΓΩ
ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ ΠΡΆΞΗΣ.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...64
Powered by FlippingBook