Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 8

σύγχρονος νοσηλευτής
8
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Τ
ο συνέδριο- θεσμός για τον
σύγχρονο Νοσηλευτή, είχε
επετειακό χαρακτήρα, κα-
θώς με αφετηρία τη φετινή χρο-
νιά, επεκτάθηκε η διάρκεια του
για μια ημέρα, με γνώμονα τόσο
τις συνεχώς αυξανόμενες εκπαι-
δευτικές ανάγκες των μελών της
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ., όσο και την
πληθώρα των συμμετοχών φορέ-
ων - υπηρεσιών Δημόσιας Διοί-
κησης και προτάσεων συνεργασί-
ας καταξιωμένων επιστημονικών
φορέων. Το συνέδριο, τελούσε
υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υγείας, της Ένωσης Νοσηλευ-
τών Ελλάδος, της Πανελλήνιας
Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας,
του Συνδέσμου Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος και του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
Στην συνδιοργάνωση του συνε-
δρίου συμμετείχαν η 3η Υγειο-
νομική Περιφέρεια Μακεδονίας
και η Περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας (Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς).
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...48
Powered by FlippingBook