Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 51, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019) - page 64

σύγχρονος νοσηλευτής
64
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Θεσµός για το σύγχρονο νοσηλευτή
20
o
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΩΝ
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
τηλ.: 210 5244760
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
5-8
2019
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΙΑΠΗ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
Το Συνέδριο µοριοδοτείται από την ΕΝΕ µε 23 µονάδες Συνεχιζόµενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης
1...,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 64
Powered by FlippingBook