Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 51, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019) - page 6

σύγχρονος νοσηλευτής
6
Ο
λοκληρώθηκε τέλος Ιουνίου το Πρόγραμμα Πρό-
ληψης, Αγωγής & Προαγωγής Υγείας της Ε.Ν.Ε.,
το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους
Δήμους Αγίας Βαρβάρας (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας),
Παλλήνης (Πρόγραμμα Α.Μ.Π.Α.), Πετρούπολης (Πρό-
γραμμα Πρόληψης, Αγωγής & Προαγωγής Υγείας), Φυ-
λής (Σχολείο Υγείας), Χίου (ΕνημερόΝομαι για την υγΕία
μου) και περιελάμβανε ενημερωτικές ομιλίες και βιω-
ματικά σεμινάρια σχετικά με καίρια υγειονομικά θέματα
υγείας (χρόνια νοσήματα, καρκίνος, καρδιαγγειακά νο-
σήματα, σακχαρώδης διαβήτης, νευρολογικά νοσήματα,
ψυχική υγεία, εξαρτήσεις, πρώτες βοήθειες, καρδιοανα-
πνευστική αναζωογόνηση κ.λ.π.), απευθυνόμενο στο γε-
νικό πληθυσμό. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν εθελοντικά
εξειδικευμένοι Κοινοτικοί και Κλινικοί Νοσηλευτές.
Η παρακολούθηση του Προγράμματος ήταν δωρεάν
και υπήρξε ευρεία αποδοχή από τους πολίτες των Δή-
μων, στους οποίους υλοποιήθηκε. Οι συμμετέχοντες ξε-
πέρασαν τους 1600, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις κατά
τις οποίες το Πρόγραμμα επιμηκύνθηκε σε διάρκεια, κα-
θώς υπήρχαν αιτήματα για περισσότερες ενημερωτικές
ομιλίες ή και επανάληψη αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε. συγχαίρει όλες
τις Δημοτικές Αρχές και τους υπεύθυνους υλοποίησης
του Προγράμματος, για την άψογη συνεργασία και τον
επαγγελματισμό τους, καθώς με την αρωγή τους, ανέ-
δειξαν το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, το οποίο
έχουν προς τους Δημότες τους.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε., εκφράζει
τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους τους Κοινοτικούς
και Κλινικούς Νοσηλευτές/τριες, οι οποίοι/ες συμμετεί-
χαν εθελοντικά στο Πρόγραμμα και ενημέρωσαν – εκπαί-
δευσαν υπεύθυνα και με επιστημονικό τρόπο, όλους τους
συμμετέχοντες, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο νευραλγικός
και πολυδιάστατος ρόλος των Νοσηλευτών σε επίπεδο
Δημόσιας Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΌΛΗΨΗΣ, ΑΓΩΓΉΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΉΣ
ΥΓΕΊΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΔΉΜΟΥΣ ΑΓΊΑΣ ΒΑΡΒΆΡΑΣ,
ΠΑΛΛΉΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ,
ΦΥΛΉΣ, ΧΊΟΥ 2018-2019
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Σ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...64
Powered by FlippingBook