Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 51, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019) - page 5

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος
5
EDITORIAL
Π
ροσφάτως στην χώρα μας σημειώθηκαν εξε-
λίξεις στην πολιτική σκηνή μετά την εκλογική
νίκη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και
τον σχηματισμό μιας νέας και αυτοδύναμης κυβέρνη-
σης. Ο νέος κυβερνητικός σχηματισμός αναλαμβάνει
καθήκοντα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή,
κατά την οποία η χώρα μας ή θα καταφέρει να εξέλθει
οριστικά από την οικονομική και συνάμα κ οινωνική
κρίση, αναπτυσσόμενη με γοργούς ρυθμούς, ή θα βυ-
θιστεί σ’ένα φαύλο κύκλο αβεβαιότητας και εσωστρέ-
φειας, που θα διαιωνίσει την κρίση.
Στο περιβάλλον αυτό αυξημένο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν αναμφίβολα η πολιτική και οι επιλογές στον
χώρο της υγείας, ήτοι σ’ένα χώρο με έντονο κοινω-
νικό πρόσημο και ευαίσθητα χαρακτηριστικά. Όλοι
είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε το προεκλογικό
πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας γύρω από την υγεία,
αλλά και να ακούσουμε τις προγραμματικές δηλώσεις
του νέου Υπουργού κατά την συζήτηση στην Βουλή για
την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ως κεντρικός
στόχος τίθεται μια καλύτερη δημόσια υγεία για τον άν-
θρωπο. Για την επίτευξη του ως άνω στόχου προσδιο-
ρίζονται τέσσερεις βασικοί πυλώνες δράσεως, που εί-
ναι η πρόληψη, η περίθαλψη με αξιοπρέπεια, η παροχή
φροντίδας στους πλέον ευάλωτους και ο εκσυγχρονι-
σμός της διοίκησης του συστήματος υγείας.
Επιπλέον, στόχος του νέου Υπουργού είναι η δια-
πραγμάτευση με όλους τους φορείς που εμπλέκονται
στην παροχή υπηρεσιών υγείας, ώστε να υπογραφεί
ένα μακρόπνοο σύμφωνο συνεργασίας, που θα εξα-
σφαλίσει την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μεταρ-
ρυθμιστικού προγράμματος.
Γενικότερα θα μπορούσε να παρατηρηθεί, ότι επι-
χειρείται να δοθεί ένας περισσότερο ανθρωποκεντρι-
κός χαρακτήρας στο σύστημα υγείας, η οποία παραμέ-
νει το ύψιστο δημόσιο αγαθό.
Αναμφίβολα πρόκειται περί ενός εξαιρετικά φιλό-
δοξου προγραμματισμού, που εφόσον υλοποιηθεί θα
αποτελέσει τομή στη σύγχρονη ιστορική διαδρομή του
πολύπαθου ΕΣΥ. Θα πρέπει, βέβαια, να υπογραμμιστεί,
ότι οποιοδήποτε σύστημα υγείας αναγκαστικώς στηρί-
ζει την επιτυχία του στην προσφορά του έμψυχου δυ-
ναμικού του. Κατά συνέπεια, εάν δεν υπάρξουν άμεσες
προσλήψεις ικανού αριθμού νοσηλευτικού προσωπι-
κού, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, οποιοδήποτε μεγα-
λόπνοο σχέδιο για την δημόσια υγεία είναι καταδικα-
σμένο σε αποτυχία.
Με τις σκέψεις αυτές ας ευχηθούμε καλή επιτυχία
στο έργο μιας νέας κυβέρνησης, που δεν απολαμβάνει
περίοδο χάριτος και ας ελπίσουμε ότι η δημόσια υγεία
θα κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση, ξεπερνώντας
χρόνιες αγκυλώσεις και παθογένειες. Τέλος, ας πα-
ραμείνουμε σε επαγρύπνηση, υιοθετώντας το μοντέλο
της διαρκούς εποικοδομητικής κριτικής, με στόχο την
καλύτερη υγεία για όλους.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ:
ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Γράφει ο
Αλέξης Παραράς
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...64
Powered by FlippingBook