Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 5

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
5
EDITORIAL
Ό
πως είναι ήδη γνωστό, με τις διατάξεις του
Νόμου 4354/2015 περί του νέου ενιαί-
ου μισθολογίου, καθιερώθηκε για πρώτη
φορά μια εντελώς άδικη και δυσμενής διάκριση σε
βάρος των προϊσταμένων των νοσηλευτικών τμημά-
των. Ειδικότερα προβλέφθηκε, ότι στους ως άνω προ-
ϊσταμένους θα καταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης
ύψους 250 ευρώ, αντί των 290 ευρώ που λαμβάνουν
όλοι οι υπόλοιποι τμηματάρχες του δημόσιου τομέα.
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ αντέδρασε άμεσα, επιδιώκοντας
την κήρυξη των επίμαχων διατάξεων ως αντισυνταγ-
ματικών και δη αντίθετων με την αρχή της ισότητας και
της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Ο αγώνας
της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δικαιώθηκε πλήρως με την έκδοση
σχετικής απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου
της Επικρατείας, που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις
άδικες αυτές διατάξεις και θεώρησε, ότι η καταβολή
του επιδόματος θέσης ευθύνης ύψους 290 ευρώ θα
πρέπει να επεκταθεί και στους προϊσταμένους των νο-
σηλευτικών τμημάτων.
Αυτομάτως, λοιπόν, με την έκδοση της ως άνω
απόφασης από τον ανώτατο δικαστικό σχηματισμό της
χώρας άνοιξε ο δρόμος για την έγερση αγωγών κατά
των δημοσίων νοσοκομείων από τους νοσηλευτές –
τμηματάρχες με αντικείμενο την αναδρομική και έντο-
κη καταβολή της μηνιαίας διαφοράς των 40 ευρώ. Το
πλαίσιο της διεκδίκησης, ενόψει της σχετικής διετούς
παραγραφής, αφορά την καταβολή ποσού ύψους 40
ευρώ Χ 24 μήνες = 960 ευρώ + νόμιμος τόκος υπε-
ρημερίας.
Οι σχετικές αγωγές κατετέθησαν εντός του έτους
2018 και η συζήτησή τους αναμενόταν να λάβει χώρα
μετά από πέντε (5) περίπου έτη, δηλαδή περί το έτος
2023. Ωστόσο η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ μερίμνησε για την
υποβολή αιτήσεως κατά προτίμηση προσδιορισμού
με αποτέλεσμα ήδη ορισμένες αγωγές να έχουν συ-
ζητηθεί και να έχουν εκδοθεί θετικές αποφάσεις. Το
σύνολο, δε, των αγωγών όλων των νοσοκομείων του
Νομού Αττικής (Αθηνών και Πειραιώς) έχουν προσδι-
οριστεί για τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους 2020.
Κατά συνέπεια ευελπιστούμε, ότι εντός του έτους
2020 θα έχει εκδοθεί το σύνολο των θετικών δικα-
στικών αποφάσεων και θα ομιλούμε, πλέον, περί μιας
ολοκληρωμένης και απόλυτα επιτυχημένης δικαστικής
προσπάθειας με ορατό αποτέλεσμα για όλους τους
προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
- ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
Γράφει ο
Αλέξης Παραράς
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...48
Powered by FlippingBook