Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 48

σύγχρονος νοσηλευτής
48
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
τηλ.: 210 5244760
Xαλκιδική
21-24
Μαΐου
2 0 2 0
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
Πανελλήνιο
Επιστηµονικό & Επαγγελµατικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο
1...,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 48
Powered by FlippingBook