Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 26

σύγχρονος νοσηλευτής
26
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Η
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος – Ε.Ν.Ε., πιστή στον
προσανατολισμό της για διαρκή επιμόρφωση στον
τομέα υγείας, υλοποιεί στο προσεχές διάστημα,
επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης
για 1.010 επαγγελματίες του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη
χώρα.
Βασικός στόχος της Πράξης είναι να καταστούν οι
επαγγελματίες ικανοί να ανταποκριθούν στις ολοένα
αυξανόμενες εργασιακές απαιτήσεις, με έμφαση σε δύο
εκπαιδευτικά αντικείμενα: (α) στα μέτρα πρόληψης και
ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής
φροντίδας υγείας, και (β) σε κρίσιμα θέματα εκπαίδευσης
για τη διαχείριση ασθενών με ψυχιατρικά προβλήματα.
Οι ειδικότεροι στόχοι είναι να προστεθεί επιστημονι-
κή εξειδικευμένη γνώση στην ήδη υπάρχουσα, να αυξη-
θεί η συμμόρφωση σε κλινικές πρακτικές, να μειωθούν
τα ποσοστά των νοσοκομειακών λοιμώξεων, της σχετι-
ζόμενης νοσηρότητας και θνητότητας, της συννοσηρότη-
τας, να εξοικονομηθούν πόροι για την κοινωνία καθώς
επίσης να γίνει πιο ασφαλής η παρεχόμενη φροντίδα.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι πανελλαδικής
εμβέλειας και θα γίνουν με μέθοδο blending learning
(συνδυασμός δια ζώσης, ασύγχρονης και σύγχρονης
μορφής εκπαίδευσης), ως εξής:
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (1): «Μέτρα πρόληψης και
ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής
φροντίδας υγείας»: Αριθμός ωρών: 98 (7 ώρες φυσι-
κής παρουσίας + 53 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης + 38
ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης). Αριθμός ωφελούμε-
νων: 660 άτομα.
Ο βασικός σκοπός του προγράμματος κατάρτισης «Μέ-
τρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται
με χώρους παροχής φροντίδας υγείας» είναι η εκπαίδευ-
ση των επαγγελματιών τομέα υγείας στην πρόληψη και
τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε Μονάδες
υγείας. Μέσα από τις παρεχόμενες γνώσεις αναμένεται
οι επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν όλο το πλαίσιο
διαχείρισης των λοιμώξεων και συγκεκριμένα:
• Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με
τη χρήση βασικών εφαρμογών Η/Υ στην ηλεκτρονική εκ-
παιδευτική πλατφόρμα.
• Να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με
τις έννοιες που αφορούν στις λοιμώξεις σε Μονάδες
Υγείας, το ρόλο των δικτύων επιτήρησης και ελέγχου
των λοιμώξεων, την εξάπλωση αναδυομένων ή/και νεο-
εμφανιζομένων λοιμωδών νοσημάτων, τη σχέση αυτών
με τη δημόσια υγεία καθώς και την επικρατούσα κατάστα-
ση στον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
• Να αποσαφηνίσουν σημαντικές ορολογίες όπως η
μικροβιακή αντοχή και η πολυανθεκτικότητα των μικρο-
βίων, οι νεώτερες διαγνωστικές μέθοδοι διερεύνησης
αυτών και η ορθολογική χρήση αντιβιοτικών στο χώρο
των Μονάδων Υγείας αλλά και στην κοινότητα και η επί-
δραση της μη ορθολογικής χρήσης τους στην αύξηση των
λοιμώξεων.
• Να επισημάνουν τους κυριότερους τύπους λοιμώ-
ξεων στις Μονάδες Υγείας καθώς και κατανομή αυτών
ανάλογα με το χώρο νοσηλείας, τις ειδικές ομάδες ασθε-
νών ή την υποκείμενη νόσο, καθώς και την ορθολογική
χρήση των αντιβιοτικών ως αιτιολογικό παράγοντα της
αυξημένης επίπτωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
• Να λάβουν σημαντική πληροφόρηση και να κατα-
νοήσουν όσον αφορά το νομικό πλαίσιο σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο, το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Νοση-
λευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων (ΝΕΛ) και της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, καθώς και το πλαίσιο βάσει
του οποίου η Επιτροπή διαρθρώνεται και λειτουργεί.
• Να εκπαιδευτούν πάνω στα μέτρα πρόληψης των
Λοιμώξεων και των εργαλείων συμμόρφωσης των επαγ-
γελματιών υγείας, σε όλο το εύρος του περιβάλλοντος
των Μονάδων Υγείας.
• Να κατανοήσουν ότι η διασφάλιση της ποιότητας της
φροντίδας υγείας και η τιθάσευση του οικονομικού κό-
στους μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικό ποσοστό μέσω
Πρόγραμμα Κατάρτισης &
Πιστοποίησης Επαγγελματιών Τομέα
Υγείας: «ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ»
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...48
Powered by FlippingBook