Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 25

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
25
Α
φορμή για την σύνταξη της παρούσας Ανακοί-
νωσης αποτελεί το από 16-10-2019 Δελτίο
Τύπου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, που
τιτλοφορείται «Προτάσεις του ΠΙΣ για το σύστημα υγείας
μετά τη Σύνοδο της Ολομέλειας των Προέδρων» και στο
οποίο φέρονται να αποτυπώνονται τα συμπεράσματα της
Ολομέλειας των Προέδρων των κατά τόπους Ιατρικών
Συλλόγων της χώρας.
Σύμφωνα με την ακριβή διατύπωση του ως άνω
Δελτίου Τύπου του ΠΙΣ, «Προτείνουμε τη μετατροπή της
Νομικής Μορφής των Νοσοκομείων από «ΝΠΔΔ» σε
«ΝΠΙΔ» Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει
στην συντριπτική πλειοψηφία των Νοσοκομείων της ΕΕ
(Δημόσια ή Κοινωφελή Ιδρύματα).
Το σύνολο των Δημοσίων Νοσοκομείων θα πρέπει να
υπάγονται απευθείας σε ένα νέο εξειδικευμένο Δημόσιο
Οργανισμό, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα αναλάβει την
οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς
Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας.
Το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ» θα αποτελεί τον μητρικό φορέα και
θα διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής
εξειδίκευσης (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ).
Τα εργασιακά δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων ερ-
γαζομένων σ’ αυτά πρέπει να διασφαλισθούν, καθώς και
η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο ΠΙΣ εισηγείται
υπέρ μιας άκρως ανατρεπτικής μεταρρύθμισης, που θα
μεταβάλει τη νομική μορφή των δημόσιων νοσοκομείων,
μετατρέποντας αυτά από δημόσιες υπηρεσίες σε φορείς
παροχής υπηρεσιών υγείας, που θα λειτουργούν με βάση
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.
Εν προκειμένω θα πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι τα
δημόσια νοσοκομεία απέκτησαν τη σημερινή νομική τους
μορφή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του
Νόμου 3329/2005, σύμφωνα με τις οποίες «Τα Νοσο-
κομεία του Ε.Σ.Υ. που είχαν μετατραπεί σε αποκεντρω-
μένες μονάδες των Πε.Σ.ΥΠ. με τη διάταξη της παρ. 4του
άρθρου 1 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ37 Α’ μετατρέπονται
σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τα
οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοι-
κητή της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας, διέπο-
νται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και έχουν δικό
τους προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και
αριθμό φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ.».
Σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, που
συνοδεύει τις παραπάνω διατάξεις, η μεγάλη καινοτο-
μία του συστήματος είναι ότι τα νοσοκομεία, δηλαδή η
τρίτη βαθμίδα της υγειονομικής πυραμίδας της χώρας,
ξαναγίνονται νπδδ, με δικά τους όργανα, περιουσία και
προϋπολογισμό, ώστε να αποκτήσουν ουσιαστικές αρ-
μοδιότητες και να επιτευγχθεί πραγματική αποκέντρωση.
Ειδικώς επί του άρθρου 7 αναφέρεται, ότι η Κυβέρνηση
δίδει στους ΦΠΥΥΚΑ τη δυνατότητα να γίνουν και πάλι
ουσιαστικώς αποκεντρωμένες μονάδες, με ικανότητα να
αντιμετωπίζουν τα ειδικά προβλήματα και τις ιδιαίτερες
ανάγκες της περιοχής ευθύνης τους, χωρίς ασφυκτικές,
γραφειοκρατικές καθοδηγήσεις.
Η σχολιαζόμενη πρόταση του ΠΙΣ αναιρεί μέσα σε λί-
γες μόλις γραμμές τα οφέλη της σημερινής νομικής μορ-
φής των νοσοκομείων, στα οποία απέβλεψε ο νομοθέτης
του 2005. Είναι, δε, παραπάνω από σαφές, ότι ο ΠΙΣ
παραλείπει να εκθέσει, έστω και ακροθιγώς, τα (τυχόν)
πλεονεκτήματα της δικής του πρότασης, καθώς και τα
πρακτικά οφέλη που θα προκύψουν από την μετατροπή
των δημοσίων νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου.
Ομοίως παραλείπει να αναφέρει ο ΠΙΣ τον τρόπο δι-
ασφάλισης των πάσης φύσεως συμφερόντων των χιλιά-
δων απασχολουμένων μονίμων δημοσίων υπαλλήλων ή
υπαλλήλων ΙΔΑΧ των δημοσίων νοσοκομείων, καθώς
και τον τρόπο επιλογής και πρόσληψης του μελλοντικού
προσωπικού αυτών, ως και της φύσεως της εργασιακής
σχέσης που θα τους συνδέει με τα εν λόγω ΝΠΙΔ.
Συνοψίζοντας, θεωρούμε ότι η επίμαχη πρόταση του
ΠΙΣ παρουσιάζει πλήθος κενών, ενώ κατατείνει εμμέσως
στην ιδιωτικοποίηση του υπέρτατου αγαθού της δημόσι-
ας δωρεάν υγείας. Υπ’αυτήν την έννοια η ενδεχόμενη
υλοποίηση της πρότασης αυτής θα μπορούσε να ελεγχθεί
και εξ απόψεως συνταγματικότητας και δη συμβατότητας
με τον θεμελιώδη κανόνα του άρθρου 21 παρ. 3 του Συ-
ντάγματος, σύμφωνα με τον οποίο «Το Κράτος μεριμνά
για την υγεία των πολιτών (…)». Η διάταξη αυτή καθιε-
ρώνει στην χώρα μας την αρχή του Κοινωνικού Κράτους,
ενώ ανάγει την δημόσια υγεία σε αντικείμενο κρατικού
ενδιαφέροντος.
Με τις σκέψεις αυτές η ΕΝΕ εκφράζει τις έντονες
επιφυλάξεις της έναντι της προτάσεως του ΠΙΣ, τόσο
εξ απόψεως περιεχομένου, όσο και σκοπιμότητας, ενώ
θεωρεί ότι οι όποιες θεσμικές αλλαγές στον χώρο της
υγείας δεν μπορούν να έχουν ως αφετηρία λακωνικές
προτάσεις συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων,
αλλά θα πρέπει να αποτελούν προϊόν ολοκληρωμένου
δημοσίου διαλόγου, με την ισότιμη συμμετοχή όλων των
εμπλεκομένων φορέων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Ε
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτριος Σκουτέλης Αριστείδης Δάγλας
Υπέρ του Δημοσίου Χαρακτήρα των
Νοσοκομείων η Ένωση Νοσηλευτών
Ελλάδος
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...48
Powered by FlippingBook