Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 24

σύγχρονος νοσηλευτής
24
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Τ
ην άμεση διευκόλυνση Συλλόγων, Σωματείων και
Ομοσπονδιών ζητάει ο Βουλευτής Βασίλης-Πέ-
τρος Σπανάκης
Με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Οικο-
νομικών ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Β3’ Νοτίου
Τομέα Αθήνας, Βασίλης-Πέτρος Σπανάκης, ζητάει την
παράταση της προθεσμίας που λήγει στις 28 Νοεμβρίου
2019, για την Απογραφή των Νομικών Οντοτήτων στο
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, αλλά και τη συνολική
διευκόλυνση των Συλλόγων, Σωματείων, Ομοσπονδιών
και γενικότερα των Νομικών Οντοτήτων, που έχουν έναν
σπουδαίο κοινωνικό ρόλο.
«Υπάρχουν σήμερα Σύλλογοι, Σωματεία και Ομο-
σπονδίες, που είτε δεν έχουν εκδώσει Α.Φ.Μ. όπως
υποχρεούνται, είτε δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές
δηλώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ άλλοι δεν
έχουν καταχωρήσει ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Μητρώο
Πραγματικών Δικαιούχων τους πραγματικούς δικαιού-
χους τους. Με τη διευκόλυνση αυτή, δίνουμε μια ευκαι-
ρία στις σημερινές διοικήσεις των Νομικών Οντοτήτων
να κλείσουν οριστικά, χρόνια προβλήματα του παρελθό-
ντος και να είναι συνεπείς από εδώ και πέρα», δήλωσε ο
κ. Σπανάκης.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα Χρήστο
Θέμα:
«Διευκόλυνση Νομικών Οντοτήτων (Συλλόγων,
Σωματείων, Ομοσπονδιών κ.α.) για εύλογο χρονικό δι-
άστημα»
Οι Νομικές Οντότητες κατά τον Νόμο 4174/2013
συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Υπάρχουν όμως, σύλλογοι (πολιτιστικοί, συνδικα-
λιστικοί, γονέων και κηδεμόνων, συνταξιούχων κ.α.),
ομοσπονδίες και εν γένει σωματεία του Αστικού Κώδικα
που ενώ λειτουργούν αρκετά χρόνια έχουν προβλήματα
διότι δεν έχουν εκδώσει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(Α.Φ.Μ.) και σε άλλες περιπτώσεις ενώ έχουν εκδώσει
Α.Φ.Μ. δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση οι Νομι-
κές Οντότητες αυτές έχουν υποχρέωση να προβούν στις
παραπάνω ενέργειες με την Φορολογική Διοίκηση αλλά
και να καταχωρήσουν μετά από την έκδοση του Α.Φ.Μ
ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαι-
ούχων τους πραγματικούς δικαιούχους τους.
Η παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών
για την ολοκλήρωση των ενεργειών καταχώρησης στο
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι η 28 η Νοεμβρί-
ου του 2019, ωστόσο πολλά Σωματεία και Οργανώσεις
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, με συνέπεια
να κινδυνεύουν με υψηλά πρόστιμα και κυρώσεις.
Επομένως θεωρείται αναγκαία η διευκόλυνση των
Νομικών Οντοτήτων στην άμεση έκδοση ΑΦΜ, χωρίς
πρόστιμο, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα καθώς και
στην υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος
προηγούμενων ετών.
Σε κάθε περίπτωση μία τέτοια διευκόλυνση θα κλείσει
ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά μεγάλο αριθμό Νομι-
κών Οντοτήτων και ταυτόχρονα θα δημιουργήσει τις προ-
ϋποθέσεις ώστε να είναι συνεπείς από εδώ και πέρα.
Κατόπιν των ανωτέρω.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεστε να προχωρήσετε στη διευκόλυνση των
ως άνω Νομικών Προσώπων ώστε να μην τους επι-
βληθεί πρόστιμο περί εκπρόθεσμης υποβολής Δήλω-
σης ΑΦΜ καθώς και για την εκπρόθεσμη υποβολή των
Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος των προηγούμε-
νων ετών;
2. Προτίθεστε να δώσετε μία εύλογη παράταση στην
προθεσμία για την Απογραφή των Νομικών Οντοτήτων
στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων;
Καίρια παρέμβαση του βουλευτή
της Ν.Δ. κ. Σπανάκη για την έκδοση
Α.Φ.Μ. των Σωματείων
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...48
Powered by FlippingBook