Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 23

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
23
εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και ο
τρίτοι που παραβρίσκονται στους τό-
πους εργασίας από κάθε κίνδυνο που
μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη
σωματική τους ακεραιότητα.»
Είναι επομένως αντικείμενο στην
κείμενη Νομοθεσία, αλλά και απαρά-
δεκτο το φαινόμενο να προσέρχεται
ένας επιστήμονας Νοσηλευτής στο
χώρο εργασίας του και αντί να παρέ-
χει φροντίδα στους ασθενείς, να νοσεί
ο ίδιος από επιθέσεις νοσηλευόμενων
ασθενών ή συνοδών αυτών.
Εν προκειμένω είναι απαραίτητη
η λήψη κάθε δυνατού και πρόσφο-
ρου μέτρου από την Υπηρεσία, για
την επαρκή προστασία της υγείας
των υπαλλήλων και ειδικότερα του
προσωπικού των ΤΕΠ, όπου η προ-
σέλευση ασθενών είναι μεγάλη και οι
εντάσεις συχνότατο φαινόμενο, ώστε
το περιβάλλον στο οποίο παρέχουν τις
υπηρεσίες τους να είναι ασφαλές και η
υγεία τους να μην τίθεται σε κίνδυνο.
Παράλληλα επιβάλλεται η εκ μέ-
ρους της Διοικήσεως υποστήριξη της
υπαλλήλου με κάθε μέσον κατά την
κίνηση της ποινικής και αστικής δια-
δικασίας εκ μέρους της, η οποία είναι
απαραίτητη για την αποκατάσταση της
σοβαρής ηθικής βλάβης την οποία
υπέστη.
Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος,
το επαγγελματικό επιμελητήριο των
νοσηλευτών της χώρας μας, με βασι-
κό καταστατικό σκοπό την προάσπιση
των συμφερόντων των Νοσηλευτών,
σας καλεί όπως άμεσα λάβετε κάθε
απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφα-
λιστούν ασφαλείς συνθήκες εργασίας
και να προληφθεί κάθε κίνδυνος που
δύναται να απειλήσει την υγεία ή τη
σωματική ακεραιότητα των εργαζομέ-
νων του Νοσοκομείου, γενικότερα και
ειδικότερα σε σχέση με το συγκεκρι-
μένο τμήμα του Νοσοκομείου σε συμ-
μόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία.
Δηλώνουμε δε την αμέριστη συ-
μπαράστασή μας προς τα μέλη μας και
είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε διευκρίνιση ή συνδρομή.
Για το Περιφερειακό Συμβούλιο του
3ου Π.Τ. Ε.Ν.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Αρβανίτης Λεβέντης
Γεώργιος Χαράλαμπος
Η
ποδοσφαιρική ομά-
δα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ., στο πλαίσιο
της κοινωνικής ευαισθητο-
ποίησης και υποστήριξης,
συμμετείχε στο Τουρνουά
Ποδοσφαιρικών Αγώνων
Παλαιμάχων, για την προ-
βολή και την ενίσχυση του
Συλλόγου γονιών και κηδεμόνων παιδιών με καρκίνο «Η Πίστη». Το
τουρνουά διοργανώθηκε από το Σύλλογο Παλαιμάχων Παλαιού Φαλή-
ρου, συμμετείχαν οι ομάδες παλαιμάχων του Π.Α.Σ. Παλαιό Φάληρο,
η Π.Ο. Εισαγγελέων και Δικαστών Ελλάδος και η Μικτή Παλαιμάχων
Αθήνας – Πειραιά και διεξήχθη στο Ποδοσφαιρικό Δημοτικό Γήπεδο
«Σοφία Μπεφόν».
Σε ότι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. –
Ε.Σ.Υ. αγωνίστηκε ενάντια στην ομάδα παλαιμάχων του Π.Α.Σ. Πα-
λαιό Φάληρο, από την οποία ηττήθηκε, ύστερα από πολύ καλή εμφά-
νιση. Σκόρερ για την ομάδα μας ήταν ο Πολυκανδριώτης Τ. Για την
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ. συμμετείχαν Αβραμίδης Γ., Μεταξιώτη Θ., Κιούσης
Ν., Κούρτης Γ., Παπανδρέου Ν., Πολυκανδριώτης Τ., Ρότσας Γ., Ρουσ-
σόπουλος Α. Σακαγιάννης Ν., Σαληκίδης Δ., Τζιάτζιος Α., Τούσης Ε.
Στον τελικό του τουρνουά η ομάδα παλαιμάχων του Π.Α.Σ. Παλαιό
Φάληρο, αντιμετώπισε την Π.Ο. Εισαγγελέων και Δικαστών Ελλάδος,
όπου αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2. Ακολούθησε η απονομή
κυπέλλων και τιμητικών βραβεύσεων σε όλες τις ομάδες, υπό την πα-
ρουσία του Δημάρχου Π. Φαλήρου κ. Γιάννη Φωστηρόπουλου και την
παρουσία πλήθος κόσμου, οι οποίοι αγκάλιασαν με θέρμη το αθλητικό
γεγονός.
Τελικός νικητής του τουρνουά αναδείχθηκε ο Σύλλογος γονιών και
κηδεμόνων παιδιών με καρκίνο «Η Πίστη», καθώς μέσα από τη διε-
ξαγωγή του τουρνουά, κατάφερε να συσπειρώσει όλους τους συμμε-
τέχοντες και να τους έχει ενεργούς συμπαραστάτες στον καθημερινό
αγώνα τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ., συγχαίρει όλες
τις ομάδες για τη συμμετοχή τους, το Δήμο Π. Φαλήρου για την υπο-
στήριξη, καθώς και την «ψυχή» της διοργάνωσης και ενεργό εθελοντή
του Συλλόγου «Η Πίστη», κ. Ευάγγελο Γιαννακουδάκη για την τιμητική
πρόσκληση συμμετοχής. Ιδιαιτέρως δε, ευχαριστεί όλα τα μέλη της για
την συνεισφορά τους, ως προς την ενίσχυση του Συλλόγου «Η Πίστη».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Αριστείδης Δάγλας Γεώργιος Αβραμίδης
Η ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
«συμπαίκτης» στον αγώνα
του Συλλόγου γονιών και
κηδεμόνων παιδιών με
καρκίνο «Η Πίστη»
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...48
Powered by FlippingBook