Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 22

σύγχρονος νοσηλευτής
22
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Η
Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος καταδικάζει απερί-
φραστα το περιστατικό ξυλοδαρμού συναδέρφου
Νοσηλεύτριας στο ΤΕΠ του ΓΝ Καλαμάτας την
Κυριακή 27/10/2019 από ασθενή που έριξε τον πά-
γκο των επειγόντων και χτύπησε στο πρόσωπο μια Νο-
σηλεύτρια και την Ιατρό εφημερίας, χωρίς να καταστεί
δυνατόν να τον συγκρατήσει ο υπάλληλος φύλαξης και
στη συνέχεια κατά τη διάρκεια αιμοληψίας χτύπησε μια
νοσηλεύτρια με κλωτσιά στο πρόσωπο και μια άλλη στο
χέρι ως την επέμβαση της αστυνομία και επισημαίνει τα
ακόλουθα:
Από το περιστατικό αυτό προκύπτει η ολοένα αυξα-
νόμενη βία κατά των επαγγελματιών υγείας. Η υγεία και
σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων βρίσκεται σε
διαρκή διακινδύνευση και είναι εμφανής η έλλειψη συ-
στηματοποιημένης και αποτελεσματικής προστασίας των
εργαζομένων του Νοσοκομείου και η εναπόθεση της
ασφάλειας τους στο τυχαίο γεγονός της έγκαιρης παρέμ-
βασης έτερων προσώπων, αρμοδίων ή μη προς την πα-
ροχή υπηρεσιών ασφαλείας.
Το Σύνταγμα στο άρθρο 21 παρ. 3 περιέχει γενική
διάταξη για την προστασία της υγείας των πολιτών («Το
Κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ει-
δικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος,
της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.»)
Ο ισχύων Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων, στο άρ-
θρο 44 « Όροι υγιεινής και ασφάλειας. 1. Οι υπάλληλοι
έχουν δικαίωμα στη διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους. 2. Με προεδρικό δι-
άταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομίας και Οικονομικών και ύστερα από γνώμη της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ, ιδρύεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οργανική μονάδα για
την εποπτεία και τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλει-
ας του χώρου εργασίας των υπαλλήλων του Δημοσίου
και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με το
ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται το επίπεδο της ορ-
γανικής μονάδας και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη Λει-
τουργία της.» Με τη διάταξη αυτή αναγνωρίζεται δημόσιο
δικαίωμα υπέρ των υπαλλήλων το οποίο είναι αγώγιμο,
δηλαδή θεμελιώνει την αξίωση και ενώπιον δικαστηρίου
για την παροχή της νόμιμης προστασίας σε περίπτωση
άρνησης ή παράλειψης της Διοίκησης.
Η νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των ερ-
γαζομένων κωδικοποιήθηκε δια του Ν. 3850/2010.
Η εφαρμογή του επεκτείνεται κατά το άρθρο 2 και στις
«επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτι-
κού και του δημόσιου τομέα.»
Στο άρθρο 42 του Νόμου αυτού ορίζεται: 1. Ο ερ-
γοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της
εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν
την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.»
Κατά τη ρύθμιση του άρθρου 32 του 1568/1985,
που ισχύει καθό μέρος δεν καταργήθηκε από το άρθρο
42 του ανωτέρω νόμου,: «Ο εργοδότης έχει υποχρέω-
ση:1. Να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται, ώστε να
Ξυλοδαρμός Νοσηλευτριών
στο Γ.Ν. Καλαμάτας
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...48
Powered by FlippingBook