Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 21

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
21
2. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στην πρόσκληση
ως «Επιπρόσθετες Αρμοδιότητες (για το σύνολο)» δεν
αποτελούν νοσηλευτικά καθήκοντα
κατά το νόμο και
παρανόμως αναφέρεται ότι θα ασκούνται από τους προ-
σλαμβανόμενους Νοσηλευτές.
Εδώ και τριάντα έτη ισχύει το Προεδρικό Διάταγ-
μα 351/1989, το οποίο, μεταξύ άλλων, καθορίζει τα
επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των τμη-
μάτων Νοσηλευτικής, ήτοι όσων φέρουν τον νομοθετι-
κώς κατοχυρωμένο επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5§2Α του Νόμου
1579/1985.
Το άρθρο 1 του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος,
περιγράφει τα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα
που απονέμονται στους Νοσηλευτές. Η απαρίθμηση είναι
ειδική και περιοριστική, μη επιδεχόμενη, ως εκ τούτου,
οποιαδήποτε διασταλτική ερμηνευτική εκδοχή.
Στις πράξεις αυτές περιλαμβάνεται η παροχή ολοκλη-
ρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις
αρρώστους, όλων των ηλικιών, που πάσχουν από διάφο-
ρα νοσήματα, η λήψη νοσηλευτικών μέτρων και επίβλε-
ψη ανάπαυσης και ύπνου, η λήψη μέτρων για πρόληψη
και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση, η
κάλυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας, η υποβοήθη-
ση και φροντίδα λειτουργιών εντέρου και ουροδόχου
κύστης, η λήψη νοσηλευτικών μέτρων για παραγωγή
αναπνευστικής λειτουργίας, η στενή παρακολούθηση
αρρώστων για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επι-
πλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα
θεραπευτικά σχήματα, η λήψη μέτρων για πρόληψη ατυ-
χημάτων στο χώρο παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, η
απομόνωση και δήλωση αρρώστου με λοιμώδες νόση-
μα, η προθανάτια υποστήριξη και φροντίδα του αρρώστου
και μεταθανάτια φροντίδα του αρρώστου στο θάλαμο και
υποστήριξη της οικογένειας, η σίτιση αρρώστου με όλους
τους τρόπους, η εφαρμογή φυσικών μέσων για πρόκλη-
ση υποθερμίας, η εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον
άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα, η εκπαίδευση και
παροχή βοήθειας στους οικείους του αρρώστου με σκο-
πό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι, η φροντίδα και
υποστήριξη του αρρώστου όταν υπάρχει χρόνιο ή ανίατο
νόσημα, η βοήθεια στην επικοινωνία μεταξύ αρρώστου,
οικογένειας, γιατρού, προσωπικού του νοσοκομείου και
άλλων κοινωνικών ιδρυμάτων, η διενέργεια γραπτής
και προφορικής ενημερωτικής επικοινωνίας με τα μέλη
της υγειονομικής ομάδας και άλλους συναφείς Οργανι-
σμούς. Σε απουσία γιατρού, οι Νοσηλευτές εφαρμόζουν
τις πρώτες βοήθειες. Περαιτέρω, έχουν την ικανότητα
λόγω σπουδών και πρακτικής εμπειρίας να εκτελούν και
πιο περίπλοκες πράξεις κατ’εφαρμογή του θεραπευτικού
προγράμματος, όπως : μετρήσεις διαφόρων παραμέτρων
που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του νοσηλευτή, χορή-
γηση φαρμάκων από όλες τις οδούς, πλήρης παρεντε-
ρική θρέψη, θεραπευτικά λουτρά, βρογχική παροχέτευση
εκκρίσεων.
Στο ίδιο άρθρο του πδ απαριθμώνται στη συνέχεια
αποκλειστικώς όλες οι νοσηλευτικές πράξεις, στις οποίες
σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται πράξεις γραμ-
ματειακής και διοικητικής φύσης όπως οι αναφερόμενες
στην πρόσκληση τηλεφωνική εξυπηρέτηση, καταχώριση
ραντεβού, καταχώριση ιατρικού ιστορικού και διεκπεραί-
ωση ιατρικών παραπεμπτικών.
Οι πράξεις αυτές σαφώς και εκφεύγουν του κύκλου
των καθηκόντων των Νοσηλευτών, σύμφωνα με ρητή
βούληση του νομοθέτη.
Ειδικότερα όσον αφορά την ηλεκτρονική συνταγογρά-
φηση, από τις διατάξεις του νόμου 3892/2010 (ιδίως
το άρθρο 3), προκύπτει με σαφήνεια ότι η ηλεκτρονική
συνταγογράφηση διεκπεραιώνεται από τους ιατρούς, οι
οποίοι φέρουν και την σχετική ευθύνη για την ολοκλή-
ρωση της επίμαχης διαδικασίας.
Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1-3
του Νόμου 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογί-
ας, ΦΕΚ Α΄ 287),
«1. Ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει
ως σκοπό τη με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρό-
ληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας
του ανθρώπου. 2. Ως ιατρικές πράξεις θεωρούνται και
εκείνες οι οποίες έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, εφόσον
αποσκοπούν οπωσδήποτε στην ακριβέστερη διάγνωση,
στην αποκατάσταση ή και τη βελτίωση της υγείας των
ανθρώπων και στην προαγωγή της επιστήμης. 3.
Στην
έννοια της ιατρικής πράξης περιλαμβάνονται και η συ-
νταγογράφηση
, η εντολή για διενέργεια πάσης φύσεως
παρακλινικών εξετάσεων, η έκδοση ιατρικών πιστοποιη-
τικών και βεβαιώσεων και η γενική συμβουλευτική υπο-
στήριξη του ασθενή».
Συνεπώς, από την ρύθμιση της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 1 του Νόμου 3418/2005, που αποδίδει το ακρι-
βές εννοιολογικό περιεχόμενο της ιατρικής πράξης, κα-
θίσταται σαφές, ότι η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική
πράξη και ως τέτοια δεν θα μπορούσε να ανατεθεί ούτε
να εκτελεστεί από άλλους επαγγελματίες του χώρου της
υγείας, πλην των ιατρών.
Εφόσον δε η συνταγογράφηση αποτελεί ιατρική πρά-
ξη, η εκτέλεσή της από μη ιατρό, όπως για παράδειγμα
από νοσηλευτή, συνιστά αντιποίηση επαγγέλματος και
δεν είναι νόμιμη.
Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται η μη συμμόρφωση
της πρόσκλησης με την Νομοθεσίας ιδίως αναφορικά
με τη νόμιμη ανάθεση νοσηλευτικών καθηκόντων και
τη νόμιμη εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων από τους
προσλαμβανόμενους Νοσηλευτές.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Επισημαίνοντας το αυτονόητο, ότι
οι Νοσηλευτές έι-
ναι Επιστήμονες Υγείας και όχι Γραμματείς των ιατρών
ή υπάλληλοι γενικών καθηκόντων
, σας καλούμε όπως
άμεσα επαναδιατυπώσετε την πρόσκληση σε συμμόρφω-
ση με τη νομιμότητα.»
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...48
Powered by FlippingBook