Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 20

σύγχρονος νοσηλευτής
20
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Μ
ετά από παρέμβαση της Ένωσης Νοσηλευτών
Ελλάδος προς το ταμείο Ταμείο Υγείας Προσω-
πικού Εθνικής Τράπεζας με θέμα « ΜΗ ΣΥΝΝΟ-
ΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ», επήλθε
άμεση διόρθωση της πρόσκλησης κατά τα προβλεπόμενα
στη νομοθεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην πα-
ρέμβαση που είχε επί λέξει ως ακολούθως: «Με αφορ-
μή την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
πρόσληψη νοσηλευτών/νοσηλευτριών στο Ταμείο Υγεί-
ας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, ως το επαγγελματι-
κό επιμελητήριο των Νοσηλευτών και θεσμικό όργανο
προάσπισης των δικαιωμάτων τους, εκφράζοντας την
έκπληξή μας για τη μη τήρηση των οικείων νομοθετι-
κών διατάξεων σε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων
σε
ασφαλιστικό ταμείο με μακρά ιστορία (από το 1930),
σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1. Η εγγραφή στην ΕΝΕ αποτελεί προϋπόθεση της
νομίμου άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος και
δεν υφίσταται «Μητρώο Νοσηλευτών».
Εδώ και δεκαπέντε έτη, δια του νόμου 3252/2004
ιδρύθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία Ένωση Νοσηλευτών-
Νοσηλευτριών Ελλάδος. Η εγγραφή στα μητρώα της ΕΝΕ
είναι εκ του νόμου απαραίτητη για τη νόμιμη άσκηση του
νοσηλευτικού επαγγέλματος, με τον όρο «εγγραφή στα
Μητρώα Νοσηλευτών» που αναφέρεται στα απαιτούμενα
για την πρόσληψη προσόντα να μην αποτελεί δόκιμο και
προβλεπόμενο στη Νομοθεσία όρο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Νόμου
3252/2004:
«1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυμία "Ενωση Νοσηλευ-
τών - Νοσηλευτριών Ελλάδος" (Ε.Ν.Ε.), πλήρως αυτοδι-
οικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουρ-
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κατά το άρθρο 4 του Νόμου:
«1. Κάθε νοσηλευτής
της παρ. 2 του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει αίτη-
ση εγγραφής στο Περιφερειακό Τμήμα της Υγειονομικής
Περιφέρειας στην οποία πρόκειται να ασκήσει τη Νοση-
λευτική…»
2. Ο νοσηλευτής που έχει εγγραφεί
στο μητρώο Πε-
ριφερειακού Τμήματος της Ε.Ν.Ε.
υποχρεούται κάθε
χρόνο και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου να υποβάλλει,
στο Περιφερειακό Τμήμα όπου ανήκει, δήλωση, η οποία
θα περιέχει τα εξής στοιχεία: το όνομα, επώνυμο, όνομα
πατέρα, όνομα μητέρας, τόπο γέννησης, ιθαγένεια, διεύ-
θυνση κατοικίας και εργασίας μαζί με το αντίγραφο της
άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή και δήλωση
πραγματικής άσκησης του επαγγέλματος.»
Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι στη Νομο-
θεσία προβλέπεται
η εγγραφή στα μητρώα της ΕΝΕ
ως
προϋπόθεση της νόμιμης άσκησης του νοσηλευτικού
επαγγέλματος και όχι η εγγραφή στα «Μητρώα Νοσηλευ-
τών» που αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.
ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΌΤΗΤΑ
ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...48
Powered by FlippingBook