Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 19

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
19
Πρακτικά ζητήματα αδειών για
παρακολούθηση συνεδρίων
Μ
ε αφορμή ερωτήματα μελών σχετικά με τις
άδειες του άρθρου 59§2 του Δημοσιοϋπαλλη-
λικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007) επισημαί-
νουμε τα ακόλουθα:
Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας «μπορεί να χο-
ρηγούνται για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις,
σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού
χαρακτήρα, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η
συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία».
Σύμφωνα, δε, με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω
άρθρου, «οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων
χορηγούνται από τον οικείο υπουργό ή τη διοίκηση του
οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, κατά πε-
ρίπτωση, μετά από γνώμη του άμεσου προϊσταμένου
του υπαλλήλου, με αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον
οποίο υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοιπές
δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστίθενται οι ημέρες
που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση και την επιστροφή
του υπαλλήλου».
Στις ανωτέρω διατάξεις καθιερώνεται δικαίωμα υπέρ
των υπαλλήλων για την χορήγηση άδειας για συμμετοχή
σε συνέδριο ή λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις.
1. Οι άδειες αυτές χαρακτηρίζονται ως βραχύχρονες
και χορηγούνται για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς
λόγους, εφόσον η συμμετοχή του υπαλλήλου στα συνέ-
δρια, σεμινάρια κλπ. κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρε-
σία.
Χορηγούνται από τη διοίκηση του οικείου νομικού
προσώπου δημοσίου δικαίου μετά από γνώμη του άμε-
σου προϊσταμένου του υπαλλήλου.
Είναι άδειες με απο-
δοχές και εκτείνονται σε όλο το χρονικό διάστημα κατά το
οποίο ο υπάλληλος μετέχει στις ως άνω δραστηριότητες,
ενώ δύνανται να χορηγηθούν και για τις ημέρες που εί-
ναι αναγκαίες για τη μετακίνηση του υπαλλήλου.
2. Κρίσιμο κριτήριο για την χορήγηση της άδειας αυ-
τής αποτελεί το να είναι η συμμετοχή του εργαζομένου
συμφέρουσα για την Υπηρεσία
, ήτοι να συμβάλει αυτή
στην επαγγελματική του επιμόρφωση και την προσωπική
του ανέλιξη. Αυτή είναι και η μοναδική προϋπόθεση που
θέτει ο Νόμος για τη χορήγηση της άδειας αυτής.
3. Από τη διατύπωση των ανωτέρω διατάξεων δεν
προκύπτει η θέσπιση χρονικού περιορισμού στην άδεια
του άρθρου 59,
αφού δεν προβλέπεται ακριβής αριθ-
μός ημερών, κατά τις οποίες μπορεί να απουσιάσει ο
υπάλληλος
, προκειμένου να συμμετάσχει σε σεμινάρια,
συνέδρια κ.λ.π. ετησίως.
4. Αναφορικά με τη χορήγηση της άδειας αυτής το
Σαββατοκύριακο, πρέπει να καταστεί απόλυτα σαφές ότι
στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, η εργασία των νοσηλευτών
ξεπερνά, ως εκ της φύσεώς της, την αυστηρή πενθήμερη
απασχόληση, καθόσον στα πλαίσια της άσκησης των κα-
θηκόντων τους αυτοί καλούνται να εργασθούν σε κυκλι-
κό ωράριο σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.
Τα Σάββατα και οι Κυριακές επομένως, αποτελούν για
τους νοσηλευτές
εργάσιμες
ημέρες και η εκπαιδευτική
τους άδεια
επεκτείνεται και στις ημέρες αυτές
(Σάββα-
το και Κυριακή), προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα
σεμινάριο ή συνέδριο.
Δεδομένου ότι ο εργαζόμενος νοσηλευτής ο οποίος
απουσιάζει νόμιμα με άδεια για συμμετοχή σε συνέδριο
κ.λ.π. δε μπορεί να θεωρηθεί ότι τις ημέρες αυτές ανα-
παύεται και η Υπηρεσία
δε μπορεί να τον υποχρεώσει
να λάβει υποχρεωτικά τα ρεπό του αντί της σχετικής
άδειας
, όταν οι ημέρες που δικαιούται και έχει λάβει
άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε συνέδριο κ.λ.π.
είναι το Σάββατο ή η Κυριακή.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...48
Powered by FlippingBook