Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 18

σύγχρονος νοσηλευτής
18
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ ΣΤΟ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΓΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Κ
ατόπιν σχετικής αναφοράς μελών μας αναφορι-
κά με τη βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρε-
σίας στον ιδιωτικό τομέα, κατ’ εφαρμογή του
πδ 69/2016 και τη μη εισέτι ολοκλήρωση της σχετικής
διαδικασίας ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ (!), με
αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη και σοβαρή υπηρεσιακή
βλάβη τους, η ΠΑΣΥΝΟ ΕΣΥ, με καταστατικό σκοπό με-
ταξύ άλλων την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών
της, σας επισημαίνει τα ακόλουθα:
Νοσηλευτές του Νοσοκομείου σας και μέλη μας
έχουν νόμιμα και εμπρόθεσμα εντός του 2016 υποβάλει
αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα,
κατά το Προεδρικό Διάταγμα 69/2016.
Παρά την κατάθεση των ανωτέρω αιτήσεων προ τρι-
ετίας, όπως όριζαν οι οικείες διατάξεις, η Υπηρεσία σας
δεν έχει προχωρήσει στην ολοκλήρωση των προβλε-
πόμενων διαδικασιών για χρονικό διάστημα που φτάνει
τα τρία έτη, σε αντίθεση με τις ρητές επιταγές του Νό-
μου και το περιεχόμενο των σχετικών εγκυκλίων που
άπασες έκαναν λόγο για άμεση ολοκλήρωση των σχε-
τικών διαδικασιών.
Το πδ 69/2016
ρητά ορίζει ότι οι αιτήσεις αναγνώ-
ρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβού-
λιο
εντός μηνός
από την υποβολή τους στην αρμόδια
Διεύθυνση Προσωπικού και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο
προβαίνει στην εξέταση των δικαιολογητικών και απο-
φαίνεται επί της αιτήσεως
εντός τριών (3) μηνών
από
την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος. Το
αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός
δε-
καπέντε (15) ημερών
από τη διατύπωση
σύμφωνης
γνώμης
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Την ανάγκη
άμεσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών τόνιζαν και το-
νίζουν όλες οι σχετικώς εκδοθείσες εγκύκλιοι
(Η υπ’
αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426/9-8-2016
εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/
οικ.31389/8-12-2016 εγκύκλιος του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης που επί λέξει αναφέρει:
«παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού,
αλλά και τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια για την κατά
προτεραιότητα και το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου
του τρέχοντος έτους εξέταση των αιτήσεων υπαλλήλων
για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
και η υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2438/οικ.5464/16-
2-2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης
και άλλες παρόμοιες που εξεδόθησαν στη
συνέχεια).
Συνεπεία των ανωτέρω και με τη ρητή επιφύλαξη πα-
ντός νομίμου δικαιώματός μας, σας καλούμε όπως άμε-
σα ολοκληρώσετε τις απαιτούμενες διαδικασίες για την
αναγνώριση της ανωτέρω προϋπηρεσίας των μελών μας
και προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την άμε-
ση βαθμολογική τους κατάταξη (και αποκατάσταση) σε
συμμόρφωση με τη νομιμότητα και χωρίς την αδικαιολό-
γητη προσβολή των νομίμων δικαιωμάτων τους.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...48
Powered by FlippingBook