Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 17

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
17
Η ομάδα της επιστημονικής επι-
τροπής, υπό την καθοδήγηση
του
προέδρου της κ. Μιχάλη Κουράκου
και των αντιπροέδρων κ.κ. Γεωρ-
γίου Σιδηρά, Τζαννή Πολυκαν-
δριώτη και Δημητρίου Μπαρου-
ξή, λειτούργησε υποδειγματικά,
αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο
των εργασιών με σεβασμό στους
συγγραφείς και στη σύνθεση του
προγράμματος. Επίσης θα ήταν πα-
ράλειψη να μην αναφερθούμε στην
αποφασιστική συμβολή της τοπικής
οργανωτικής επιτροπής στην μεγά-
λη επιτυχία του συνεδρίου, υπό την
καθοδήγηση της κ. Καλλιόπης Καρα-
λιόλιου και του κ. Βασίλη Μπαμπού-
λη. Και βέβαια όλη αυτή η μεγαλο-
πρεπής εκδήλωση, φτάνει σε όλους
αποτυπωμένη με ακρίβεια και λάμψη
μέσα από τον φωτογραφικό φακό
του άξιου συναδέλφου κ. Γιώργου
Τζιτζίκου, τον οποίο και ευχαριστού-
με θερμά.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.,
της Οργανωτικής και Επιστημονικής
Επιτροπής του Συνεδρίου, εκφρά-
ζονται οι θερμές ευχαριστίες προς
όλους τους συμμετέχοντες για την
παρουσία τους, αλλά και για τις και-
νοτόμες γνώσεις τις οποίες μοιρά-
στηκαν με όλους τους επαγγελματίες
υγείας. Ιδιαιτέρως δε, εκφράζονται
οι θερμές ευχαριστίες σε όλους τους
συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να
παρευρεθούν στο συνέδριο, παρα-
μένοντας στις επάλξεις του Ε.Σ.Υ.,
αλλά και στους χορηγούς που συ-
ντέλεσαν στην επιτυχή έκβαση των
εργασιών του συνεδρίου μας.
Καθώς η πόλη της Καστοριάς και
η μαγευτική λίμνη, μας αποχαιρέτησε
με τις καλύτερες εντυπώσεις,
η Χαλ-
κιδική παίρνει τα σκήπτρα για να
υποδεχτεί τη Νοσηλευτική Κοινότη-
τα, στο πλαίσιο του 13ου Πανελλή-
νιου Επιστημονικού & Επαγγελμα-
τικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21
- 24 Μαΐου 2020.
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...48
Powered by FlippingBook