Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 14

σύγχρονος νοσηλευτής
14
Το 20
ο
Πανελλήνιο Συνέδριο της
Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νο-
σηλευτικής Ομοσπονδίας - Ε.Σ.Υ,
απέσπασε διθυραμβικές κριτικές σε
οργανωτικό - επαγγελματικό - επι-
στημονικό επίπεδο και ανέβασε ακό-
μη ψηλότερα τον πήχη για το επόμε-
νο συνέδριο.
Μέσα από το επιστημονικό πρό-
γραμμα αναπτύχθηκαν όλα τα φλέ-
γοντα θέματα από το εργασιακό πε-
ριβάλλον των νοσηλευτών αλλά και
το χώρο της υγείας ευρύτερα, προ-
καλώντας ευγενείς αντιπαραθέσεις,
καταιγισμό απόψεων και δεδομένων
από το χώρο της νοσηλευτικής κοι-
νότητας σε επίπεδο διοίκησης υπη-
ρεσιών υγείας και επαγγελματικής
δεοντολογίας.
Με εκλεκτούς προσκεκλημένους
από τον χώρο της Δημόσιας Διοίκη-
σης, του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., του ΙΝ.ΕΠ., της
Π.Ε.Φ., του χώρου της πιστοποίησης
της ποιότητας, την ακαδημαϊκή κοι-
νότητα και την αγορά εργασίας, το
20ο μας συνέδριο ήταν το πληρέ-
στερο μέχρι τώρα, θέτοντας τον πήχη
των απαιτήσεων ακόμα ψηλότερα
για τις επόμενες χρονιές.
Όλοι οι σύνεδροι συμμετείχαν
ενεργά στις εργασίες του συνεδρί-
ου και εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους για το
υψηλό επιστημονικό
επίπεδο, το οποίο κατάφερε να συ-
νενώσει όλους τους επαγγελματίες
υγείας,
αναδεικνύοντας τον ηγετικό
ρόλο των νοσηλευτών στις υπηρεσί-
ες υγείας. Επιπλέον, οι νοσηλευτές
απέδειξαν με την παρουσία τους, ότι,
σε πείσμα των καιρών, αντιστέκονται
και με εφαλτήριο τη συνεχιζόμενη
εκπαίδευση, αναγάγουν και εξελίσ-
σουν το νοσηλευτικό επάγγελμα σε
όλα τα επίπεδα.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
...οι νοσηλευτές
απέδειξαν με την
παρουσία τους, ότι,
σε πείσμα των
καιρών,
αντιστέκονται...
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...48
Powered by FlippingBook