Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 51, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019) - page 11

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος
11
χιακούς τίτλους σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα.
Υπογραμμίζεται, εξάλλου, ότι η συνδρομή του στοι-
χείου της συνάφειας αξιολογείται από το αρμόδιο συμ-
βούλιο επιλογής προϊσταμένων.
Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι σύμφωνα με τις νεότε-
ρες και νυν ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 4
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτές ισχύουν μετά
την αντικατάστασή τους από το άρθρου 25 του Νόμου
4369/2016,
«Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κα-
τόχους αποφοιτηρίου δημοσίου Ι.Ε.Κ., διάρκειας σπου-
δών δύο (2) ετών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμο-
λογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για
τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE, κατόχους μετα-
πτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας ενός (1) του-
λάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολο-
γική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Για
τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο
χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολο-
γική εξέλιξη μειώνεται συνολικά
κατά έξι (6) έτη. Αν ο υπάλ-
ληλος κατέχει μεταπτυχιακό
και διδακτορικό δίπλωμα, η
κατά τα ανωτέρω μείωση
του χρόνου αφορά μόνο
το διδακτορικό δίπλωμα.
Σε περίπτωση κατοχής
περισσότερων του ενός
μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών, ο χρόνος που
απαιτείται για τη βαθμο-
λογική εξέλιξη μειώνεται
κατά ένα (1) έτος για κάθε
τίτλο πέραν του ενός».
Εκ των ανωτέρω διατάξε-
ων έπεται, ότι ο νομοθέτης απο-
νέμει ένα δικαίωμα (προωθημένη
προαγωγική εξέλιξη), την απόλαυση
του οποίου δεν εξαρτά, πλέον, από την συν-
δρομή κάποιας επιπλέον προϋπόθεσης, ελλείψει σχετι-
κής ρητής αναφοράς στο στοιχείο της συνάφειας.
Κατά το μέρος, δε, που οι ως άνω διατάξεις απονέ-
μουν δημόσιο δικαίωμα άνευ οιασδήποτε αίρεσης, η
ορθή ερμηνευτική τους προσέγγιση δεν μπορεί να κατα-
λήγει στο συμπέρασμα ότι θέτουν ως όρο την συνάφεια,
διότι με αυτό τον τρόπο θα επερχόταν περιορισμός στην
απόλαυση του απονεμόμενου δικαιώματος.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και με ένα επι-
χείρημα εξ αντιδιαστολής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 3 περίπτωση στστ΄, όπως
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 29
του Νόμου 4369/2016,
«Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπου-
δών και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μο-
ριοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή
με τα αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συ-
νάφεια, όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία
από το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων».
Με άλλα λόγια, εκεί όπου ο νομοθέτης του Νόμου
4369/2016 επιθυμούσε την αναγνώριση της συνάφει-
ας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων
(σύστημα επιλογής προϊσταμένων) το προέβλεψε ρητώς.
Εξ αντιδιαστολής προκύπτει, ότι όπου ο νομοθέτης δεν
συμπεριέλαβε σχετική ρητή πρόβλεψη (σύστημα προα-
γωγικής εξέλιξης), δεν απαιτείται η αναγνώριση της συ-
νάφειας.
Τις παραπάνω σκέψεις επιβεβαιώνει πλήρως και η
υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/οικ.9165/30-
03-2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που ορθώς διευκρινίζει,
ότι
«για την κατά τα ανωτέρω βαθμολογική κατάταξη και
προαγωγή των υπαλλήλων
δεν απαιτείται πλέον η προ-
ηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού
τίτλου ή του διδακτορικού διπλώματος (…)».
Σημει-
ωτέον, ότι η παράθεση με έντονη γραμμα-
τοσειρά της ως άνω φράσης ενεργείται
υπό της εγκυκλίου, που επιθυμεί να
δώσει έμφαση στο συγκεκριμένο
ζήτημα.
Επιπροσθέτως, ακόμη και
η χρήση του όρου «πλέον»
καταδεικνύει την μετάβαση
εις ένα νέο σύστημα βαθ-
μολογικής κατάταξης και
εξέλιξης, που διαφορο-
ποιείται από το προγενέ-
στερο καθεστώς ειδικώς
επί του στοιχείου της ανα-
γνώρισης της συνάφειας
των μεταπτυχιακών και δι-
δακτορικών διπλωμάτων, η
οποία δεν απαιτείται πλέον.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο
9 παρ. 3α του Νόμου 4354/2015,
«3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για
τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2)
Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδα-
κτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ. β. Η κατάταξη στα
Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται
μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλη-
σης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη
της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέ-
σης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη
συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το
αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο
(…)».
Κατά συνέπεια, προκειμένου περί της προωθημένης
μισθολογικής εξέλιξης, που στηρίζεται σε κατοχή μετα-
πτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ο νομοθέτης απαιτεί
την ύπαρξη συνάφειας, όπως και για τις κρίσεις προϊστα-
μένων.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...64
Powered by FlippingBook