Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 51, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019) - page 10

σύγχρονος νοσηλευτής
10
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Α
ναφορικά με την μοριοδότηση συναφών τίτλων
σπουδών επισημαίνονται τα ακόλουθα. Σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 του
Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα,
«Για την επιλογή προϊ-
σταμένων λαμβάνονται υπόψη τέσσερις (4) ομάδες κρι-
τηρίων: α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών
προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,
β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης
καθηκόντων ευθύνης, γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγη-
σης και δ) μοριοδότηση βάσει συνέντευξης».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά-
φου 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, 3. Τα ως άνω κριτήρια
αξιολογούνται ως ακολούθως:
α) Τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα μοριοδοτούνται
ως εξής: αα) Ο βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης του υποψηφίου με 100 μόρια. ββ) Ο δεύτερος
τίτλος σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής
βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών με 30 μόρια. γγ)
Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον
διάρκειας με 150 μόρια και ο δεύτερος μεταπτυχιακός
τίτλος με 30 μόρια. δδ) Η επιτυχής αποφοίτηση από την
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) με 250 μόρια. εε) Το διδακτορικό δίπλωμα
με 300 μόρια. στστ) Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
και τα διδακτορικά διπλώματα προκειμένου να μοριοδο-
τηθούν κατά τα ανωτέρω πρέπει να είναι συναφή με τα
αντικείμενα της προκηρυσσόμενης θέσης. Η συνάφεια,
όπου δεν έχει ήδη κριθεί, κρίνεται με αιτιολογία από το
αρμόδιο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων. ζζ) Η πιστο-
ποιημένη από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. επιμόρφωση του υπαλλήλου
μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρ-
φωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Για τη
βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρ-
φωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρ-
φωση κατά την τελευταία δεκαετία. ηη) Η πιστοποιημένη
γλωσσομάθεια μοριοδοτείται ως εξής: Η άριστη γνώση
κάθε ξένης γλώσσας με 40 μόρια, η πολύ καλή γνώση
με 30 μόρια και η καλή με 10 μόρια, με ανώτατο όριο τα
100 μόρια. Όλα τα ανωτέρω προσόντα πρέπει να αποδει-
κνύονται κατά τα οριζόμενα στο Π.δ. 50/2001 (Α' 39).
Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψή-
φιος από τα τυπικά - εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια (…)».
Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, προκειμένου περί
της μοριοδότησης των υπαλλήλων κατά το στάδιο των
κρίσεων, το κριτήριο της συνάφειας αφορά τους μεταπτυ-
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...64
Powered by FlippingBook