Η ομηρία των δημοσίων υπαλλήλων

 //  17 December 2010  //  Δημοσιεύματα  // 

Ήδη από τις 29 Μαρτίου 2010 ετέθησαν σε ισχύ οι μεταβατικές διατάξεις του πέμπτου άρθρου του Νόμου 3839/2010, που αφορούν τη συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων σε κάθε δημόσια δημόσια υπηρεσία και Ν.Π.Δ.Δ., με απώτερο στόχο την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων, αυτοτελών γραφείων και αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων.

Έκτοτε παρήλθε χρονική περίοδος οκτώ (8) και πλέον μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε χαρακτηριστική αδράνεια ή και κωλυσιεργία των αρμοδίων υπηρεσιών, αποτέλεσμα της οποίας είναι μέχρι και σήμερα σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, είτε να μην έχουν ακόμη συγκροτηθεί τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα υπηρεσιακά συμβούλια, είτε να μην έχει ακόμα πραγματοποιηθεί η κατά Νόμο προβλεπόμενη επιλογή των προϊσταμένων των διαφόρων οργανικών μονάδων.

Το φαινόμενο αυτό της εντελώς αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Νόμου 3839/2010 είναι επιεικώς απαράδεκτο, κρατώντας ομήρους εκατοντάδες υπαλλήλους, με το επαίσχυντο μέτρο της ανάθεσης καθηκόντων με κριτήρια αμιγώς κομματικά…

Η ως άνω ολιγωρία έχει εξάλλου επισημανθεί και δυνάμει του υπ’αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.26/1436/οικ.24440/24-11-2010 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία έστω και καθυστερημένα αποφάσισε να παρέμβει, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς για επίσπευση της εφαρμογής των επίμαχων διατάξεων.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι η ανωτέρω καθυστέρηση έχει ως άμεση συνέπεια τον πολλαπλασιασμό της έκδοσης διοικητικών πράξης ανάθεσης καθηκόντων προϊσταμένων, πρακτική που θίγει τον κανόνα της αξιοκρατίας και της αμερόληπτης δράσης των διοικητικών οργάνων και οδηγεί πολλές φορές στην ανάδειξη προϊσταμένων με ελλιπή τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, χωρίς προηγούμενη συγκριτική τους αξιολόγηση με τους λοιπούς συναδέλφους τους.

Συμπερασματικά, η άμεση εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του πέμπτου άρθρου του Νόμου 3839/2010 αποτελεί μονόδρομο για την ορθή στελέχωση των υπηρεσιών με άξιους προϊσταμένους, βάσει διαδικασιών στηριζόμενων στη διαφάνεια και όχι στην κομματική εξάρτηση και τον εκβιασμό των υπαλλήλων από τοπικούς συνδικαλιστικούς παράγοντες.

Πηγή: http://www.statesmen.gr/14420/koinonia/ομηρία-δημοσίων-υπαλλήλων_17-12-2010.html